اهداف برگزاری دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی عبارتند از:

1) ارتقای کیفی و کمی مقالات علمی بین‌المللی دانشگاه

2) ارتقای جایگاه دانشگاه در پایگاه‌های رتبه‌بندی بین‌المللی