آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-07-06
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1398-07-06
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1398-07-06
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-07-06
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-07-06
تاریخ شروع کارگاه آموزشی
1398-07-25
تاریخ پایان کارگاه آموزشی
1398-10-10

مدیریت امورپژوهشی درنظر دارد به منظور ارتقای کیفی و کمی مقالات علمی بین‌المللی دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در پایگاه‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، نخستین دورۀ آموزشی دستور و نگارش متون علمی به زبان انگلیسی را  برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار نماید.

این دوره شامل دو بخش به شرح زیر است :

۱) دورۀ مقدماتی- دستور و نگارش متون علمی به زبان انگلیسی- دوره پاییزه (شامل ۱۲ جلسه چهار ساعته در سه شنبه و پنجشنبه هر هفته)

۲) دورۀ پیشرفته- نگارش پیشرفته متون علمی و دانشگاهی به زبان انگلیسی - دوره زمستانه (برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد)

برگزار کنندگان

معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائیمکان برگزاری دورۀ مقدماتی(پاییزۀ)- دستور و نگارش متون علمی به زبان انگلیسی:

1)ویژۀ اعضای هیأت علمی دانشگاه:  دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خراجی، پژوهشکدۀ مطالعات ترجمه.

2) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه: سالن اجتماعات کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه.

فرم شرکت در کارگاه آموزشی

عضو هیأت علمی دانشگاه

1,500,000

ریال

دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1,200,000

ریال
login